Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid 19 trong trường học (kèm theo Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT, ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Đề nghị CBQL, GV, NV, HS của trường nghiên cứu kỹ và thực hiện theo “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid 19 trong trường học “kèm theo Quyết định số 405-QĐ-BGDĐT, ngày 27/01/2022 (đã đăng trên zalo của trường), trong đó cần thực hiện cách ly theo dõi F1 đúng theo quy định (bước 4, trang 18 của Sổ tay trên).