• Tổ Toán
 • Tổ Chuyên Môn
 • Ông Dương Đức - Tổ Trưởng
 • 0982304089
 • ducnct71@gmail.com
 • Tổ có 13 giáo viên.
 • Tổ Lý – KTCN
 • Tổ Chuyên Môn
 • Ông Hạ Nhất Thụy - Tổ trưởng
 • 0987796976
 • hanhatthuy77@gmail.com
 • Tổ có 6 giáo viên.
 • Tổ Hóa Học
 • Tổ Chuyên Môn
 • Bà Nguyễn Ngọc Hằng - Tổ trưởng
 • 0393324869
 • lekhanhbmt@gmail.com
 • Tổ có 6 giáo viên.
 • Tổ Sinh – KTNN
 • Tổ Chuyên Môn
 • Ông Nguyễn Trung Thành - Tổ trưởng
 • 0982221556
 • binhnguyen010905@gmail.com
 • Tổ có 6 giáo viên.
 • Tổ Tin Học
 • Tổ Chuyên Môn
 • Ông Huỳnh Xuân Chung - Tổ trưởng
 • 0903522304
 • haichung64@yahoo.com
 • Tổ có 4 giáo viên.
 • Tổ Ngoại Ngữ
 • Tổ Chuyên Môn
 • Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Tổ trưởng
 • 0979828097
 • thaonct78@gmail.com
 • Tổ có 9 giáo viên.
 • Tổ Ngữ Văn
 • Tổ Chuyên Môn
 • Ông Nguyễn Văn Chiến - Tổ trưởng
 • 0948672199
 • chiennct@gmail.com
 • Tổ có 11 giáo viên
 • Tổ Sử – GDCD
 • Tổ Chuyên Môn
 • Ông Võ Văn Toàn - Tổ trưởng
 • 0965258113
 • nguyenchuong263@gmail.com
 • Tổ có 8 giáo viên.
Tổ Thể Dục – GDQP AN
 • Tổ Thể Dục – GDQP AN
 • Tổ Chuyên Môn
 • Ông Vũ Đình Thâu - Tổ trưởng
 • 0982114166
 • dinhthau217@gmail.com
 • Tổ có 7 giáo viên.
 • Tổ Địa Lí
 • Tổ Chuyên Môn
 • Ông Nguyễn Kinh Phương - Tổ trưởng
 • 0905446343
 • nkinhphuong9@gmail.com
 • Tổ có 4 giáo viên.